Budsjettet er klart

Kommunestyret i Jevnaker vedtok torsdag 10. desember Budsjett 2021 og Økonomi- og handlingsplan 2021-2024.

Klikk her for å lese hele dokumentet. 

Rådmannens innledning til budsjettet:
2020 ble ikke helt som forventet. Et overordnet spørsmål er hvordan det vil påvirke oss i tiden som kommer. I budsjettarbeidet har det vært vanskelig å legge planer for håndtering av Korona-situasjonen. I flere tilfeller kompenserer Staten kommunene for merkostnadene, mens i andre tilfeller som er direkte eller indirekte konsekvenser av Korona, foreligger det ingen kompensasjon. Et slikt tilfelle er når planlagte aktiviteter i kommunetjenestene blir utsatt på grunn av beredskaps- og krisehåndtering i kommunen. Administrasjonen har erfart at det gjennom 2020 ikke har vært den utviklingstakt som var planlagt og finansiert gjennom budsjett 2020.
I 2021 blir det viktig å ikke igangsette aktiviteter som hemmer kommunen i fortsatt krisehåndtering, eller bidrar til feilaktige investeringer. I lys av demografien – befolkningssammensetningen – er det viktig å planlegge og iverksette tiltak før tjenestene i kommunen skal leveres. Vi legger derfor opp til at kommunen setter seg godt inn i fremtidige behov, kontrollerer status på det vi har i dag, og oppsøker tjenestesamarbeid med omkringliggende kommuner der hvor det er formålstjenlig. For å ivareta kommunelovens krav til langsiktig planlegging og bærekraftig økonomi over flere år, må det etableres et godt kunnskapsgrunnlag.
Budsjett 2021 legger et grunnlag for langsiktig og bærekraftig styring av Jevnaker kommune. Slik rådmannen har redegjort for i flere omganger, legges det opp til en gradvis opptrapping til et nettodriftsresultat på 1,75 % i perioden. I budsjett 2020 var måltallet satt til 0,5 %. For 2021 legges det opp til et resultat på 1 %. Dette betyr at budsjettinnspillet legger opp til et økonomisk resultat på 5,8 mill. NOK. Det er et ambisiøst men nødvendig grep for å sikre at kommunen ivaretar tjenesteleveransene over tid. Et hovedmål med sunn økonomi, er å kunne ivareta uforutsette utgifter.
Budsjettet vil innebære konseptuelle endringer i tjenestene. Noen av disse endringene har også et potensiale for å både effektivisere og forsterke kvaliteten i tjenestene. Et eksempel på dette er å bruke sykepleierkompetansen «der den trenges, når den trenges». Dette kan la seg gjøre ved å la ressursene være styrt gjennom felles ledelse, fremfor at ressursene er «låst» til geografisk sted eller et spesifikt organisasjonsledd.
Rådmannen er godt tilfreds med de organisasjonsprosjektene (ORG 2020) som peker på konkrete tiltak for å redusere kostnadene i kommunen. En viktig kvalitet ved rapportene er at det har vært delaktighet fra ledere, ansatte og tillitsvalgte, i utarbeidelsen. Rapportene har vært – eller er i skrivende stund, på vei til folkevalgte organ. På den måten er Kommunestyret, råd og utvalg, orientert om hva rådmannen legger til grunn for utvikling av tjenestene i 2021.
Selv om omstillingen legger opp til konseptuelle endringer, er det et mål å i størst mulig grad skjerme brukere og innbyggere for negative konsekvenser. På noen områder har sågar administrasjonen forventninger til at effektiviseringen kan gi positive ringvirkninger i form av bedre tverrfaglighet, når ressurser må brukes på tvers av sektorer i kommunen. Momentum i prosessen vil være størst når tiltakene starter opp, og det er viktig å opprettholde denne kraften i endringsprosessen.
I neste års budsjett er det bevilget 2 mill NOK til driftsutgifter og 5 mill NOK til investeringer for å ivareta vår posisjon som turistdestinasjon, med opplevelsen av Jevnaker som en fjordlandsby; vår visjon og ambisjon. I lys av utfordringer i økonomien, vil rådmannen være opptatt av at dette er «utgift til inntekts ervervelse». Det betyr at i og med denne prioriteringen, må Jevnaker fremstå som et attraktivt sted å leve og bo. Å øke bosetting av netto skatteytere, å øke sysselsettingen, å øke inntektsgivende næring, vil være viktige mål for å sikre fremtidige generasjoner i Jevnaker. Dette må også gjøres i en bærekraftig form hvor både sosioøkonomiske, og klima- og miljøhensyn er ivaretatt.
Jevnaker har en egenart. Jevnaker står frem som et stolt samfunn med sterke tradisjoner og vilje til å forvalte arven fra kulturhistorien på en god måte. Når kommunen går inn i 2021, kan det være med et avklart svar på spørsmålet om hvilken region kommunen vil drive sitt politiske strategiske og operative samarbeid med. Det vil også påvirke hvordan kommunen posisjonerer seg i møte med fylkesadministrasjon og Staten.
I forslag til budsjett følger det også en oppdatert oversikt over hvilke periodemål administrasjonen mener er viktig i tiden som kommer. Årets Handlingsplan bygger på 4 kunnskapsrapporter/kartlegginger. Folkehelseoversikten, Kommunebarometeret, Ungdata 2020 og kommunens kartlegging av hvor innovativ kulturen i kommunen er, er viktige kilder til styring av kommunen. Administrasjonen peker mot 24 periodemål som egner seg til å ta grep om noen av utfordringene kunnskapsdokumentene har kartlagt.
Når det er sagt, kommunen er nr 10 på Kommunebarometeret, og har derfor sterke indikasjoner på at vi leverer gode tjenester. I omstillingen av kommunen for kommende perioder, vil det med sannsynlighet være muligheter for at vår posisjon svekkes, all den tid mange av de gode resultatene kommer av at man i budsjettene bakover i tid har prioritert midler til områder kommunen blir målt på. Når budsjettet nå blir strammere, vil det bety endringer i sektorene – som igjen kan gi svakere resultater på Kommunebarometeret, samtidig som at den overordnede økonomien blir bedre.
For de kommende år etter 2021, vil det grunnlag og det innsyn vi opparbeider oss neste år være retningsgivende. En mer detaljert økonomiplan for neste 4-årsperiode og godt inn i 2030-tallet, vil kunne utarbeides når vi har sett nærmere på sammenhengen mellom befolkningsutviklingen, vekstmønstret, Jevnaker som turistdestinasjon og eksisterende tilstand på infrastrukturen i kommunen.
Når du leser budsjettet vil du også se hvordan kommunen nå satser. Det satses på digitaliseringen i skolen; i neste års budsjett legger vi opp til at man tilbyr pc til alle elever fra og med 6. klasse, blant annet. Langt flere elever vil ta del i ordningen med personlige pc’er. Vi satser også på digitalisering av deler av våre arkiver. Vi starter med noe utskifting av gammelt inventar i institusjon. Vi styrker vår kompetanse og våre system for rekruttering av nye medarbeidere. Dette for å nevne noe av satsningene som ligger i budsjettforslaget.

Erling S. Kristiansen
Rådmann