Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Nye Samsmoen barnehage blir høsten 2017

Samsmoen barnehage skal bygges ut til fire avdelinger. En ny og større barnehage skal være ferdig i august 2017, som er ett år etter opprinnelig plan.

Barnehagen blir dyrere enn beregnet. I investeringsbudsjettet for 2016 og 2017, er det satt av 21,250 mill kr til bygging av Samsmoen barnehage.

Til tross for endret entrepriseform til hovedentreprise, som gir kostnadsreduksjoner, faller prosjektet dyrere enn først antatt.

Travelt i byggebransjen

Årsaken er først og fremst markedssituasjonen som gjelder for øyeblikket, med høy byggeaktivitet og få tilbydere.

Andre årsaker til budsjettøkning er blant annet at: det viser seg mer krevende/omfattende å bygge inntil eksisterende barnehage enn først antatt, det trengs ny og mer trafikksikker atkomst til barnehagens nye parkering, og tekniske installasjoner som ventilasjon etc, omfatter både nytt og eksisterende bygg. Videre er det omfattende brannskille/brannvegg mellom nytt og eksisterende bygg. Støttemur må til for å få god utnyttelse av tomta.

Kommunen må holde framdrift i byggesaken for å kunne tilby full barnehagedekning.

Rådmannens forslag til vedtak: Samsmoen barnehage bygges ut til fire avdelinger i tråd med innholdet i denne saken med oppstart i april 2016. Investeringsrammen for Samsmoen barnehage justeres i henhold til kostnadskalkyle etter hovedentreprise til kr 29.660.000. Økningen er på kr 8.410.000, hvorav 4.410.000 beslastes  investeringsbudsjettet for 2016. Dette finansieres gjennom økt låneramme.

Summene er inkludert moms (merverdiavgift).

Se dokumentene i saken i møtekalenderen til formannskapsmøtet 10. mars. Saken skal også behandles i kommunestyret 17. mars