Septiktømming: ny leverandør

Fra 2018 er NORVA24 Ringerike Septikservice vår nye leverandør innenfor septiktømming.

I Jevnaker kommune er det tvungen slamtømming. Det vil si at alle som har private avløpssystemer må følge den ordningen kommunen administrerer for tømming av slam. Dette følger av lokal slamtømmeforskrift og lokal forskrift for private avløpsrenseanlegg.

I Jevnaker settes det opp en tømmerute basert på en tømming per år for de som har ordinære slamavskillere. Slamavskillere for gråvann blir tømt hvert 3. år

Tømming er tvungen og utgifter til tømming av septiktanker faller inn under dine årlige kommunale avgifter. Kommunen er ansvarlig for at tanken din tømmes.

Du må selv sørge for at atkomst og kumlokk er tilgjengelig ved tømming og tilsyn.

Behov for ekstra tømming utenom ordinær tømming?
Dersom ditt renseanlegg trenger tømming utenom ordinær rodetømming, ringer du selv og bestiller hos NORVA24 Ringerike Septikservice, tlf: 32171390 hele døgnet eller du kan sende e-post til mail@ringseptik.no 

Hjemmesiden deres finner du her.