Trafikksikkerhetsplan 2018-2021

Trafikksikkerhetsplanen skal synliggjøre kommunens ansvar og satsing på området, koordinere og øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, bidra til å redusere antall skadde og drepte i trafikken samt å få flere til å gå eller sykle

Kommunestyret har vedtatt å legge trafikksikkerhetsplan for Jevnaker kommune ut på høring. 

Høringsfristen er satt til 8. april

Planen er delt i to deler, en strategidel og en handlingsdel. Strategidelen gjelder for hele planperioden og inneholder overordnede målsetninger og satsningsområder for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen, samt en oversikt over tilgjengelig statistikk over ulykker på vegnettet i kommunen. Handlingsdelen er en detaljert tiltaksplan som revideres hvert år i takt med kommunens økonomiplan/budsjettarbeid.

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021

Samlet saksframstilling