Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Barneskolene åpner igjen

Mandag 27. april gjenåpner vi barneskolene i Jevnaker kommune for undervisning og SFO på 1. – 4. trinn. Endelig kan elevene få komme tilbake - men til en helt ny skolehverdag.

Skolepersonalet gleder seg til å starte opp igjen, og arbeider nå på høygir for å rigge skolene for å følge opp regler og rutiner for smittevern. 

Skolene vil følge en egen veileder for utformet for skoletrinn 1. – 7. trinn.
Dette innebærer blandt annet følgende:

Kohorter

 • Alle trinn på 1.- 4 er delt i inn grupper (heretter kalt kohorter). Hver kohort har tilknyttet noen få voksne og disse skal være sammen i alle timer, pauser og på SFO. 
 • De får også sitt eget rom, eget uteområde og toalett. 
 • De ulike kohortene får også tildelt pauser slik at ikke alle elever er ute samtidig, og kohortene får god avstand til hverandre. (Her kan dere ha ulikheter fra egen skoles praksis)
 • Inndelingen er etter nasjonale retningslinjer og gjort i samråd med kommuneoverlegen. Det er i inndelingen også tatt hensyn til hvilke voksne og elever som er på SFO slik at vi overholder tilknytningen til kohorter. Vi kan gjøre endringer på kohortene fra fredag til mandag, men ikke underveis i uka. 
 • Om du ønsker å lese mer om dette, se Udirs veileder 
 • For at det skal bli en trygg og god oppstart står det voksne ute på mandag morgen fra 07.00 som viser de som skal på SFO til riktig rom og riktig kohort. 

Skolefritidsordning (SFO)

 • SFO – tilbudet gis nå til de som har plass. 
 • For de som ikke har plass men som har foresatte i samfunnskritiske stillinger må det betales etter gjeldende satser. 
 • Har man behov for flere økter enn det man har i dag kan man endre SFO – plassen sin i Visma eller kjøpe enkeltøkter. 
 • Det gis ikke tilbud om frokost. Hver enkelt må ha med matpakke eller spise hjemme.
 • Hver kohort får levert ferdigsmurt mat i porsjonspakninger til måltidet etter skolen. 
 • Ved henting på SFO minner vi om at foresatte ikke kan gå inn, men møte opp på anvist plass. 

Renhold og smittevern

 • Det er utarbeidet planer for renhold og hygiene/smittevern både for elever og ansatte, og disse vil følges nøye opp i hver kohort og for hele skolen. 
 • Alle rom har synlige rutiner og nødvendig tilgjengelig utstyr. 
 • Vi må be dere foreldre om å ikke gå inn på skolen uten avtale. Dette gjelder også for garderobene våre. 
 • Det er viktig at foresatte setter dere godt inn i ukeplanene og annen informasjon som lærerne sender dere, og sørger for at barna har med seg riktig utstyr hver dag.
 • I samråd med kommuneoverlegen ønsker vi også å formidle en forventning om at alle elever har rent tøy til hver dag. Om man ikke ønsker å skifte tøy for sin egen del kan man gjøre det for de andre man er sammen med på skolen. Det skal ikke oppbevares skiftetøy på skolen. Det gjelder også regntøy og støvler. Vi anbefaler en egen bag/sekk med dette i som fraktes til og fra hver dag i tillegg til skolesekken.

Elever i risikogrupper

 • Alle hjem skal ha mottatt informasjon fra kommuneoverlegen ang. elever i risikogrupper som ikke skal på skolen. 
 • Elever i risikogruppen gjøres det individuelle avtaler med i forhold til legeerklæring og oppfølging fra skolen. 
 • Alle andre elever følger skolens (kohortens) tilbud. 
 • Det vil ikke bli lagt til rette for hjemmeundervisning for elever som ikke har individuell avtale/legeerklæring. 

Sykdom

 • Elever som er syke, har symptomer på luftveisinfeksjoner/forkjølelse, er ute av form, skal holdes hjemme. 
 • Blir eleven syk i løpet av skolehverdagen, blir det ringt hjem. Eleven må hentes med en gang. Mens eleven venter på å bli hentet, vil eleven måtte vente alene eller sammen med en voksen ute eller på et eget rom (dette rommet smittevaskes etterpå). 
 • Eleven holdes hjemme en dag etter at symptomene er borte.

Trafikkavvikling ved skolens start og slutt

 • Det er sommer, og gå/sykkelaksjon står for døren. Vi oppfordrer til at elever går og sykler, men ikke i store klynger. Er det mulig å ga sammen med en i din kohort, er det å anbefale.
 • De som blir kjørt: Foresatte slipper av eleven kjapt og effektivt, og kjører videre med en gang. 
 • Det er ikke anledning til at foresatte følger ned til skolen.
 • Dersom det er kø, ber vi dere være tålmodige å vente
 • Skolebussene vil gå som normalt for de som normalt bruker disse. Elevene må her sitte en og en på dobbeltsetene og helst annenhvert sete om det er mulig. Bussene går ikke på andre tider enn ved skoleslutt for elevene på trinn 1-4. 

Tilbud på fridager

 • I skoleruta vår er det fri torsdag 30. april og 1.mai (offentlig fridag)
 • Omsorgstilbudet for barn med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner er åpent 30. april.
 • Det er viktig at dere melder ifra på Visma til rektor om dere skal benytte det innen mandag 27.04. kl. 12.00.

Bruk av skolegård etter skoletid

 • Det er utstrakt bruk av skolenes områder også utenfor skolens åpningstider. Lekeapparatene brukes av mange og det er ofte flere enn fem sammen. 
 • Vi ber foresatte være restriktive både med tanke på bruk av skolens områder og hvor mange som er sammen.